Om Reiki Healing

Sådan foregår en Reiki behan­dling.

Du lig­ger fuldt påk­lædt på en briks put­tet under et tæppe. Herefter lig­ger jeg hæn­derne på din krop i en serie posi­tioner — først omkring hov­edet, dernæst for­si­den af krop­pen og til sidst ryggen. En behan­dling varer ca. 75 min­ut­ter.

Det er meget forskel­ligt hvad du vil mærke under behan­dlin­gen, nogen ser farver, eller mærker varme og energi og andre slap­per bare af og falder evt. i søvn. Det er ikke af betyd­ning for healin­gens effekt om man mærker noget.

Hvor­dan virker Reiki?

Reiki er meget afs­lap­pende og støt­ter blandt andet krop­pens naturlige evne til at hel­brede sig selv.

Reiki løs­ner og afbal­ancerer blok­eret energi i dig, og renser på det fysiske såvel som det psykiske plan og giver ny energi i har­moni mellem krop, sind og ånd.

Reiki energien går der­hen, hvor du har brug for den, med andre ord er det dit eget sys­tem der bestem­mer, hvad der heales