Om Mas­sagen

Heal­ings­mas­sagen er en dyb afspæn­dende, meget blid og omsorgs­fuld mas­sage­form der støt­ter mod­tageren i at synke ind i en dyb afs­lap­pet til­stand. Det er netop denne afs­lappede til­stand der giver krop­pen mulighed for at give slip på spændinger.

Mas­sagen kan hjælpe dig til at stilne dine tanker, få krop­pen til at finde ro, og skabe har­moni og bal­ance mellem krop, tanker og følelser.

Spændinger i krop­pen kan komme fra dårlige arbe­jdsstill­inger og lig­nende.
Men mange gange spæn­der vi også op på grund af stress eller fordi noget går os på.

Når der løsnes op for disse spændinger i mas­sagen, vil der ofte dukke stemninger, billeder, min­der eller tanker op fra den sit­u­a­tion, der lig­ger til grund for spændingerne, og dermed giver mas­sagen os mulighe­den for at blive bev­id­ste om os selv som per­son, men også hvor­dan vi kan undgå spændinger.

Når du mod­tager en mas­sage, får du et mere ægte, nært og vidende forhold til den berøring, der for mange er den mest forsømte og prob­lema­tiske af vores sanser. En fortro­lighed, der kan give en større tryghed i dig selv og i forholdet til andre.

I mas­sagen anven­des der økol­o­gisk man­de­lolie tilsat aro­ma­tiske dufte.
skulle du være aller­gisk over­for disse, behan­dles der selvføl­gelig med neu­tral massageolie.